شرکت تولیدی نوید نیرو نقش جهان
نوآوری و تعهد به کیفیت

درباره ما

شرکت نوید نیرو در سال 1374 در راستای توسعه پایدار و خود اتکائی صنایع کشور با هدف تامین نیازمندیهـای صنایـع مختلـف ماننـد صنایـع بـرق و روشنایی , آهـن و فـولاد، نفـت،گاز، پتروشـیمی و … توسـط جمعی از صنعتگران، مشـاوران و اسـاتید دانشـگاهی اصفهان تاسـیس گردید .

در ابتدا با تولید انواع ایگنیتور (استارتر چراغ های خیابانی) فعالیت خود را آغاز نموده و در ادامه بـا توجـه بـه نیـاز بـازار، تولیـد انـواع تجهـیزات صنایـع بـرق ، روشنایی و کلیدهـای صنعـی را در دسـتور کار خــود قــرار داده و هــم اکنــون بــا تنــوع بیــش از پنجــاه محصــول در هشــت گــروه کالا، یــکی از تامین کننـدگان معتـبر صنایـع بـزرگ و متوسـط کشـور می باشـد .

شرکت نوید نیرو

در ســال 1396در راســتای اهــداف توســعه سـازمانی و پاسـخگویی هرچـه بهـتر بـه مشـتریان و بـا توجـه بـه گسـتردگی در حـوزه فعالیـت هـا، ایـن مجموعــه بــه دو شرکــت مهنــدسی نویــد نــیرو ســپاهان ( تامــین و بــازرگانی خــارجی ) و شرکــت نوید نیرو نقش جهان ( تولید و بازرگانی داخلی) تفکیــک گردیــد.

شرکــت نــــویـــــد نیــــــــــرو نقـــــــــش جهـــان بــا اتــکا بــه سرمایــه هــای انســانی توانمنــد و متخصــص اقــدام بــه پیــاده ســازی نظامهــای مدیریــت کیفیــت، توســعه منابــع انســانی، تحقیــق و توســعه و ســایر سیســتم هــای مدیریــی نمــوده و در جهـت تحقـق اهـداف سـازمانی و رسـالت اجتماعی، نقشـه راه توسـعه و منشـور سـازمانی خود را تبیین و سرلوحه ی کار قرار داده است .